Opmerking
  • Cookiemelding

    Deze website maakt gebruik van cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren. Door het gebruiken van onze website stemt u toe dat we dit soort cookies plaatsen op uw computer of mobiel apparaat.

Nieuws
Persbericht Provincie akkoord met bouw natuurbrug Zandvoortselaan
woensdag, 02 november 2011 05:53

PERSBERICHT

Provincie Noord-Holland akkoord met bouw natuurbrug Zandvoortselaan

Gedeputeerde Staten hebben positief gereageerd op het verzoek van de gemeente Zandvoort om ontheffing voor de aanleg van de natuurbrug aan de Zandvoortselaan. Hiermee is de bouw van de ‘Zandpoort’ een stap dichterbij.

Het gebied waar de natuurbrug wordt aangelegd is in de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie aangeduid als landelijk gebied en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Om te bouwen in dit gebied is daarom een ontheffing van de provincie nodig. Die wordt alleen verleend als nut en noodzaak voldoende zijn aangetoond en het plan getuigt van ruimtelijke kwaliteit.

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de bouw van de natuurbrug weliswaar een tijdelijke aantasting van de natuurwaarden met zich meebrengt, maar dat het om een zeer beperkte oppervlakte gaat en de brug op de lange termijn juist bijdraagt aan herstel en uitbreiding van de betreffende natuurwaarden. GS hebben voorafgaand aan het besluit ook de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) geraadpleegd. De ARO heeft zich zowel over de brug als over de ontheffing positief uitgesproken.

 

Over de natuurbrug

Natuurbrug De Zandpoort komt over de Zandvoortselaan, ter hoogte van voormalig partycentrum ‘De manege’. Het verbindt Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen met elkaar. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit is belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen. Ook fietsers, ruiters en wandelaars kunnen de natuurbrug gebruiken om van het ene naar het andere gebied te gaan. Naar verwachting start de bouw in 2012 en is het project in 2013 helemaal af. 

Voor meer informatie:
J.E.C. Duin
tel: 023 5144 099/ 06 1515 2651
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 
Persbericht Buitenrandvariant valt af na onderzoek
donderdag, 01 september 2011 10:05

Buitenrandvariant valt af na onderzoek

Traject fietspad natuurbrug Zandvoortselaan opnieuw onder de loep

Het beoogde traject voor het fietspad tussen de Oase en de natuurbrug over de Zandvoortselaan, de zogenaamde Buitenrandvariant, is te schadelijk voor de natuur, zo blijkt uit een natuurtoets. Deze variant is daarmee van de baan. De provincie gaat met de betrokken overheden en Waternet alternatieven voor een fietspad langs de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen onderzoeken.  

Met de fietsverbinding tussen de Oase en de Zandvoortselaan ontstaat een mooie fietsroute van Haarlemmermeer naar de kust, met een (thans ontbrekende) veilige oversteek over de Zandvoortselaan. Dit is een langgekoesterde wens van de regio. De Europese Unie en de provincie Noord-Holland hebben om die reden het fietspad ook opgenomen in hun subsidievoorwaarden voor de natuurbrug. Op advies van een klankbordgroep, waarin allerlei belangengroeperingen zaten, is gekozen voor de ‘Buitenrandvariant’ als voorkeurstraject. Deze variant loopt deels aan de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen en deels buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen over de openbare weg.

De Buitenrandvariant is door de provincie verder uitgewerkt en zorgvuldig onderzocht. Uit de natuurtoets is gebleken dat het aanleggen van deze variant een significant negatief effect heeft op de natuurwaarden, waaronder het habitattype grijs duin en de populatie nauwe korfslakken. Daarom kan er geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor worden afgegeven en dus valt deze variant af.

De provincie gaat met alle betrokken overheden en Waternet praten over mogelijke alternatieven, waarbij de door bewoners en belangengroeperingen aangevoerde aandachtspunten mee worden gewogen. Uitgangspunt blijft een fietspad langs de rand van de Waterleidingduinen, zodat de impact op het wandelgebied minimaal blijft. De natuurtoets is te downloaden op http://www.noord-holland.nl/FietspadOase-Zandvoortselaan

Meer informatie:
J.E.C. Duin
tel: 023 514 40 99
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Grote bijdrage van Postcodeloterij
donderdag, 10 februari 2011 18:43

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala op woensdag 9 februari maakte de Nationale Postcode Loterij bekend dat zij de realisatie van de Zandpoort, de natuurbrug over de Zandvoortselaan in Zandvoort, steunt met 950 000 euro. De Nationale Postcode Loterij: “Juist in de tijd dat de verbindingen in de Ecologische Hoofdstructuur onder druk staan, helpt de loterij graag deze belangrijke verbinding te realiseren. Frieda van Diepen, voorzitter, en Jacqueline Groen, secretaris van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, namen de cheque van 950 000 euro in ontvangst. “Geweldig dat de postcodeloterij ons het vertrouwen geeft om dit enorme bedrag in te zetten om ons natuurgebied te versterken”, aldus Jacqueline Groen.

 

 
Persbericht Voorlopig ontwerp natuurbrug Zandvoortselaan
vrijdag, 28 januari 2011 10:36

Een brug met een natuurlijke vormgeving die harmonieus wordt ingepast in de duinen en de omringende bebouwing. Dat is het uitgangspunt voor Natuurbrug Zandpoort, die in 2013 gereed moet zijn. De details worden komende periode verder uitgewerkt, maar het voorlopig ontwerp is nu al te zien op www.natuurbrugzandpoort.nl

De natuurbrug over de Zandvoortselaan verbindt het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen met elkaar. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit is belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen.

Het voorlopig ontwerp van de natuurbrug is recent gepresenteerd op een drukbezochte informatieavond in Zandvoort voor bewoners en belangstellenden. Het ontwerp is ter hoogte van de Zandvoortselaan 53 meter breed en ook toegankelijk voor wandelaars, ruiters, fietsers en rolstoelers. Een kleine duinenrij scheidt de recreatieve paden van de natuur. Ter hoogte van het fietspad over de voormalige trambaan is de brug 40 meter breed.  

Meer informatie over de natuurbrug en de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst, zijn te vinden op www.natuurbrugzandpoort.nl

De natuurbrug is een initiatief van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, gemeente Zandvoort, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Natuurmonumenten, Waternet en Provincie Noord-Holland. De Europese Unie ondersteunt het project financieel.

Meer informatie:  
J.E.C. Duin
tel 023 514 40 99
mob 06 515 12 651
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 
Informatieavond 13 januari 2011
dinsdag, 11 januari 2011 14:10

Op donderdag 13 januari 2011 van 19.00 uur tot 21.00 uur organiseert de provincie Noord-Holland voor omwonenden en belangstellenden een informatieavond over de Natuurbrug Zandpoort. De informatieavond wordt gehouden in Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort.
Tijdens de informatieavond wordt er een toelichting gegeven op het voorlopig ontwerp van de brug en krijgt u de gelegenheid de tekeningen te bekijken en vragen te stellen.

Programma:
18.45 uur Zaal open
19.00 uur Presentatie van het ontwerp
19:30 uur Bekijken van tekeningen, vragen en reacties
21.00 uur Afsluiting van de avond

Heeft u vooraf vragen, dan kunt u deze via de mail stellen aan de projectleider mevr. Koppert, via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Persbericht Amsterdam zegt 'ja' tegen fietspad
vrijdag, 10 september 2010 15:26

Instemming gemeente Amsterdam met komst fietspad aan buitenrand Amsterdamse Waterleidingduinen

Woensdag 1 september 2010 heeft de gemeenteraad van Amsterdam positief gereageerd op het besluit van burgemeester en wethouders om mee te werken aan de realisatie van een fietspad aan de noordoostrand van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het fietspad is verbonden aan de natuurbrug (ecoduct) Zandpoort die over de Zandvoortselaan in Zandvoort moet komen. Hierdoor ontstaat een mooie fietsroute van Haarlemmermeer naar de kust, met een veilige oversteek over de Zandvoortselaan, een langgekoesterde wens van de regio. De aanleg van een fietspad was ook een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de voor de natuurbrug benodigde Europese subsidie.

Omdat er diverse protesten werden geuit tegen het aanleggen van een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen, is een klankbordgroep ingesteld. Hierin zijn lokale natuurorganisaties en andere belangenroepen vertegenwoordigd. Door goed te luisteren naar de bezwaren zijn er verschillende varianten voor het fietspad uitgewerkt en is de klankbordgroep tot een advies gekomen: de Buitenrandvariant. Deze variant loopt deels aan de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen en deels buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hiermee blijft de impact op het unieke struingebied minimaal. Amsterdam heeft het advies overgenomen en gekozen voor de zogenaamde Buitenrandvariant. Het tracé van het toekomstig fietspad wordt nu verder uitgewerkt, en ook hierbij zal de klankbordgroep betrokken zijn.


Met de natuurbrug Zandpoort worden het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen weer aan elkaar verbonden. Hiermee krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter leefgebied, belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen. Daarnaast kunnen ook bezoekers via een wandel-, fiets- en ruiterpad van de natuurbrug gebruik maken. Op dit moment worden benodigde voorbereidingen getroffen. Naar verwachting start de bouw van de natuurbrug in 2012 en is het project in 2013 gereed.

Aan deze natuurverbinding werken samen: Gemeente Zandvoort, PWN, Natuurmonumenten, Waternet en Provincie Noord-Holland 

Meer informatie:
Jacqueline Groen
projectleider Natuurbrug Zandpoort
06 48 13 29 53

 
Persbericht Buitenrandvariant
donderdag, 25 maart 2010 08:57

De Klankbordgroep Natuurbrug De Zandpoort heeft op 16 maart een advies uitgebracht voor de locatie van een fietspad, aansluitend op de te bouwen Natuurbrug De Zandpoort. De Klankbordgroep geeft de voorkeur aan de zogenaamde 'Buitenrandvariant'.

Lees het gehele persbericht

 
Advertentie Haarlems Dagblad 12 februari 2010
vrijdag, 12 februari 2010 09:42

Om betrokkenen en omwonenden te informeren over de voortgang van de bouw van de Natuurbrug over de Zandvoortselaan hebben de initiatiefnemers een advertentie geplaatst in het Haarlems Dagblad van vrijdag 12 februari 2010. Wilt u de advertentie ook zien? Klik dan hier. 

 
«StartVorige12345VolgendeEinde»

Pagina 5 van 5

locatie

bekijk de video

euro